Τρίτη, 29 Μαρτίου 2011


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ: 
«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ:
«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:  
Υφιστάμενες εταιρείες με δραστηριότητα την Μεταποίηση, τις Κατασκευές και των Υπηρεσιών καθώς και Εμπορικές εταιρείες που θα υποβάλλουν επενδυτικές προτάσεις συνεργασίας με όλες τις προηγούμενες. 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ:
Από την 11η Μαρτίου έως την 24η Μαΐου 2011

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ:   
40% έως 50% ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και τον τόπο εγκατάστασης της επένδυσης (η ίδια συμμετοχή τουλάχιστον το 25% του έργου)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (MAX/MIN):   
Ελάχιστος 30.000€ και μέγιστος 250.000€ 
Ο προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού έργου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% του Μέσου Όρου του Κύκλου εργασιών της επιχείρησης της τελευταίας 3ετίας.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ:   
Η Επιχείρηση έχει ιδρυθεί πριν την 1-01-2010
Η Επιχείρηση πρέπει να έχει βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας
Η επιχείρηση διαθέτει επιλέξιμο ΚΑΔ
Η Επιχείρηση διαθέτει όλες τις νόμιμες άδειες λειτουργίας
Η επιχείρηση δεν έχει επιχορηγηθεί με κεφάλαια άνω των 200.000€ τα τελευταία 3 χρόνια

 
 
διαβάστε περισσότερα...
http://www.capitalinvest.gr/info.php?product_id=134

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μέσω e-mail :

info@capitalinvest.gr

TradingCenter.org

Σε ποιο κλάδο της Ελληνικής Οικονομίας πιστεύετε ότι πρέπει να στραφεί το ΕΣΠΑ κατά την περίοδο 2012-2015 ?

ΣΤΡΟΦΗ ΕΣΠΑ

POPULAR POSTS

Από το Blogger.