Τρίτη, 22 Νοεμβρίου 2011
Το έτος 2012, βασικός στόχος είναι η αύξηση της απορροφητικότητας των πόρων του ΕΣΠΑ. Ο στόχος για το 2012 απαιτεί την υλοποίηση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων ΠΔΕ.


ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΠΔΕ) 2012
Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2012 προβλέπεται να ανέλθει σε 7.700 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 11,76% σε σχέση με το 2011. Οι δαπάνες αυτές αντιπροσωπεύουν το 3,6 % του ΑΕΠ και κατανέμονται σε:
-6.000 εκατ. ευρώ για την προώθηση των έργων που θα χρηματοδοτηθούν και από πόρους της Ε.Ε. (ΕΣΠΑ 2012),
-1.700 εκατ. ευρώ για τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν αποκλειστικά από εθνικούς πόρους.Πίνακας: Το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για το 2012 (πατήστε για μεγένθυση)


Πηγή: Εισηγητική Έκθεση για τον προϋπολογισμό της Ελλάδας 2012

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ 2012
Σε ό,τι αφορά στις δράσεις του ΕΣΠΑ 2012 ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, της δημιουργίας απασχόλησης, της υγείας και της πρόνοιας, της επιχειρηματικότητας (κυρίως στην μεταποίηση και τουρισμό).
Επίσης βαρύτητα δίδεται σε έργα προστασίας του περιβάλλοντος και στα μεγάλα έργα υποδομών όπως τα οδικά έργα, οι σιδηρόδρομοι, το μετρό κ.λπ., καθώς και στα έργα υποδομών των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού όλης της χώρας.

Αναμένεται επιτάχυνση για ορισμένα από τα επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ 2012:
-Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη,
-Ψηφιακή Σύγκλιση,
-Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση,
-Διοικητική Μεταρρύθμιση.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ (ΠΕΠ) ΚΑΙ ΤΟΜΕΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ 2012
Στα περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα έχουν ενταχθεί έργα συνολικού προϋπολογισμού 9,915 δις ευρώ και οι καταχωρημένες μέχρι σήμερα δαπάνες στο ΟΠΣ-ΕΣΠΑ ανέρχονται σε 3.187 εκατ. ευρώ (ποσοστό απορρόφησης 33,11%). Αντίστοιχα για τα τομεακά επιχειρησιακά προγράμματα έχουν ενταχθεί έργα συνολικού προϋπολογισμού 12.462 εκατ. ευρώ και οι καταχωρημένες δαπάνες στο ΟΠΣ-ΕΣΠΑ ανέρχονται σε 3.457 εκατ. ευρώ (ποσοστό απορρόφησης 23,12%).

Για την επίσπευση της υλοποίησης του ΕΣΠΑ το 2012 και την επίτευξη του στόχου απορροφητικότητας, το ΥΠΑΑΝ προχώρησε στην λήψη των παρακάτω μέτρων:
• Συστήθηκε ως ενιαίος διοικητικός τομέας στο Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η Ειδική Γραμματεία ΕΣΠΑ.
• Σχεδιάστηκε και εφαρμόζεται σχέδιο δράσης της Ειδικής Γραμματείας ΕΣΠΑ με έμφαση στην επανεξέταση των ανενεργών έργων και στη χρηματοδότηση ώριμων αναπτυξιακών έργων.
• Σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση ζητημάτων που ανακύπτουν στο ΕΣΠΑ λόγω της εφαρμογής του Καλλικράτη.
• Έχει τεθεί σε πλήρη λειτουργία η διαδικασία πληρωμών των συγχρηματοδοτούμενων έργων μέσω κεντρικού λογαριασμού που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδας, εξασφαλίζοντας καλύτερο έλεγχο αλλά και ορθολογικότερη διαχείριση των διαθέσιμων δημόσιων πόρων για την υλοποίηση του ΕΣΠΑ το 2012.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΣΠΑ 2012 
Σύμφωνα με το άρθρο 33 του Κανονισμού 1083/2006, τα επιχειρησιακά προγράμματα της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 δύναται να αναμορφωθούν όταν ισχύουν οι παρακάτω περιπτώσεις:
• όταν έχουν επέλθει σημαντικές κοινωνικό-οικονομικές αλλαγές,
• όταν παρουσιάζονται δυσκολίες στην υλοποίηση,
• όταν καταγράφεται σημαντική απόκλιση από τους τεθέντες στόχους,
• όταν υπάρχει διαφοροποίηση στις κοινοτικές και εθνικές προτεραιότητες.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΣΠΑ 2012

Στις βασικές προτεραιότητες του ΕΣΠΑ για το 2012 περιλαμβάνονται:
1. Η προώθηση δράσεων ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας με στόχο τη δημιουργία νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, καθώς και τη δημιουργία πολλών και ποιοτικών θέσεων εργασίας.
2. Ανάπτυξη και προσέλκυση δραστηριοτήτων υψηλότερης προστιθέμενης αξίας και δραστηριοτήτων σε τομείς υψηλής τεχνολογίας με αυξημένες απαιτήσεις σε επιστημονικό δυναμικό.
3. Επιπλέον, προωθείται η επιχειρηματική διάσταση στην προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος (πράσινη επιχειρηματικότητα).
4. Δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας σε όλους τους τομείς. Εξοικο νόμηση σε δημόσια και ιδιωτικά κτίρια με τη χρήση νέων τεχνολογιών όπως φωτοβολταϊκά. Προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (αιολική ενέργεια, φωτοβολταϊκά, γεωθερμία, βιοκαύσιμα από γεωργικά απόβλητα και άλλα.
5. Στοχευμένες Ενισχύσεις στις ΜΜΕ για την προώθηση σχεδίων βιώσιμης παραγωγής (εισαγωγή αποτελεσματικών συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης, υιοθέτηση και χρήση τεχνολογιών για την καταπολέμηση της ρύπανσης, ενσωμάτωση μη ρυπογόνων τεχνολογιών στις επιχειρήσεις).
6. Ενισχύσεις των μαζικών μέσων μεταφορών για καθαρές και φιλικές στο περιβάλλον μεταφορές με περιορισμό των εκπομπών των ρύπων.
7. Βιώσιμη διαχείριση των αστικών υγρών και στερεών αποβλήτων.
8. Έργα προστασίας υδατικών πόρων, έργα εξοικονόμησης νερού μέσω της ανακύκλωσης του χρησιμοποιημένου νερού, παραγωγή νερού μέσω της αφαλάτωσης θαλάσσιου ή υφάλμυρου νερού με ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές.

ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 2012
Παράλληλα θα επιδιωχθεί η προώθηση δράσεων επιχειρηματικότητας μέσω των Νέων Χρηματοδοτικών Εργαλείων (Ταμείων) και των Πρωτοβουλιών το 2012:
• Πλήρης Ενεργοποίηση της πρωτοβουλίας JEREMIE το 2012 για την χορήγηση δανείων και μικροπιστώσεων σε ΜΜΕ, με αρχικό 250 εκατ. ευρώ.
• Πρωτοβουλία JESSICA: Η χρηματοδοτική συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων που προβλέπει τη μεταφορά ποσού ύψους 258 εκατ. ευρώ στο ταμείο χαρτοφυλακίου της Πρωτοβουλίας Jessica, για έργα αστικής ανάπλασης και για έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων το 2012.
• Ιδρύθηκε ήδη χρηματοδοτικός οργανισμός για ΜΜΕ, με την ονομασία Ελληνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) που αποτελεί μετεξέλιξη του ΤΕΜΠΜΕ.
• Ταμείο Επιχειρηματικότητας συστήθηκε με τη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση, με μετοχικό κεφάλαιο για την ενεργοποίηση νέων ανακυκλώσιμων μορφών χρηματοδότησης και επενδυτικής πρακτικής ύψους 460 εκατ. ευρώ όπως venture capital, start up and seed capital, business angels κ.λπ. Το ταμείο λειτουργεί στο πλαίσιο του ΕΤΕΑΝ και ήδη έχουν υπογραφεί συμβάσεις με ενδιάμεσους χρηματοδοτικούς οργανισμού για την πλειονότητα των δράσεων που έχουν σχεδιαστεί.
• Προβλέπεται να δημιουργηθεί Ταμείο Εξωστρέφειας το 2012, το οποίο φιλοδοξεί να στηρίξει τις εξαγωγικές επιχειρήσεις.
• Αντίστοιχα συστάθηκε τον Οκτώβριο του 2010 το Ταμείο χαρτοφυλακίου ΕΝΑΛΙΟ, για το οποίο διατέθηκαν 35 εκατ. ευρώ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία».
• Τέλος προβλέπεται η δημιουργία δύο νέων χρηματοδοτικών μέσων το 2012 με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στοχευμένα για δράσεις επιχειρηματικότητας και μεγάλων δημοσίων έργων.

Διαβάστε περισσότερα για τον προϋπολογισμό της Ελλάδας στο Capitalinvest
Διαβάστε για την Φορολογία εισοδήματος και ακινήτων 2012 στο Idrisis Blog
Epidotisis Blog 22/11/2011


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μέσω e-mail :

info@capitalinvest.gr

TradingCenter.org

Σε ποιο κλάδο της Ελληνικής Οικονομίας πιστεύετε ότι πρέπει να στραφεί το ΕΣΠΑ κατά την περίοδο 2012-2015 ?

ΣΤΡΟΦΗ ΕΣΠΑ

POPULAR POSTS

Από το Blogger.