Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2011ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Από 15 Σεπτεμβρίου 2011 έως 15 Νοεμβρίου 2011 

■ ΤΙ ΕΠΙΔΟΤΕΙΤΑΙ
Μέσω του προγράμματος "Εναλλακτικός Τουρισμός", θα ενισχυθούν επενδυτικά σχέδια υφιστάμενων επιχειρήσεων τα οποία θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη μιας ή περισσότερων ειδικών ή/και εναλλακτικών μορφών τουρισμού, όπως:
•Αθλητικός τουρισμός αναψυχής
•Θαλάσσιος τουρισμός
•Τουρισμός υπαίθρου
•Γαστρονομικός τουρισμός
•Τουρισμός υγείας και ευεξίας

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ (μόνο υφιστάμενες επιχειρήσεις) :
-Καταλύματα.
-Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης.
-Πλωτές μεταφορές.
-Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης.
-Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων και γραφείων  οργανωμένων ταξιδιών.
-Εκπαίδευση.
-Αθλητικές Δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας.


ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ:   
Από 10.000 ευρώ έως και 400.000 ευρώ (χωρίς το ΦΠΑ)
Σε κάθε περίπτωση ο προϋπολογισμός του επενδυτικού έργου δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ετήσιο κύκλο εργασιών/ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης κατά το τελευταίο έτος.
                     
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ:   
 
1. Η επιχείρηση δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών εναλλακτικών µορφών τουρισµού.
2. Η επιχείρηση λειτουργεί νόµιµα, διατηρώντας σε ισχύ όλες τις προβλεπόµενες από το νόµο άδειες λειτουργίας ή / και άδειες άσκησης επαγγέλµατος.
3. Η επιχείρηση είναι υφιστάµενη µε ηµεροµηνία Έναρξης ∆ραστηριότητας πριν την 01.01.2010.
4.Η Επιχείρηση δεν έχει αποκτήσει έννομο δικαίωμα λήψης ενίσχυσης κατά τα τελευταία τρία οικονομικά έτη (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη) από προγράμματα και δράσεις κρατικών ενισχύσεων που εμπίπτουν στον κανόνα De Minimis τα οποία αθροιστικά μαζί με την αιτούμενη επιχορήγηση υπερβαίνουν τα 200.000 ευρώ.
5. Η επιχείρηση δεν έχει λάβει άλλες κρατικές ενισχύσεις για τις ίδιες επιλέξιµες δαπάνες αν από τη σώρευση µε ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας προκύπτει ένταση ενίσχυσης µεγαλύτερη από αυτήν που καθορίζεται µε βάση συγκεκριµένα δεδοµένα εκάστης περίπτωσης σε Κανονισµό περί απαλλαγής κατά κατηγορία ή απόφαση που έχει εκδώσει η Επιτροπή.
6. Η Επιχείρηση δεν είναι προβληµατική και δεν εκκρεµεί σε βάρος της επιχείρησης διαδικασία ανάκτησης, µέρους ή όλου, χορηγηθείσας ενίσχυσης.Επικοινωνήστε με την ITS και εκφράστε ενδιαφέρον για την κατάθεση επενδυτικής πρότασης


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μέσω e-mail :

info@capitalinvest.gr

TradingCenter.org

Σε ποιο κλάδο της Ελληνικής Οικονομίας πιστεύετε ότι πρέπει να στραφεί το ΕΣΠΑ κατά την περίοδο 2012-2015 ?

ΣΤΡΟΦΗ ΕΣΠΑ

POPULAR POSTS

Από το Blogger.