Παρασκευή, 19 Αυγούστου 2011

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:
·Υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον τομέα των αμιγώς χερσαίων οδικών μεταφορών, με κωδικό δραστηριότητας (ΚΑΔ 2008) «49.4 Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων και υπηρεσίες μετακόμισης». Οι επιχειρήσεις αυτές πρέπει να έχουν τη νομική μορφή που ορίζεται στον πρόσφατο νόμο 3887/2010 περί οδικών και εμπορευματικών μεταφορών.
·Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις με έναρξη πριν από την 1/1/2009 θα πρέπει να έχουν σε ισχύ νόμιμη άδεια λειτουργίας (ή βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία ότι έχει υποβληθεί πλήρης φάκελος για την ανανέωσή της).


ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
Ο Προϋπολογισμός κάθε πρότασης μπορεί να ανέρχεται από 30.000 ευρώ έως 180.000 ευρώ 
Σημείωση: δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% του μέσου ετήσιου κύκλου εργασιών των τελευταίων 3 διαχειριστικών χρήσεων της επιχείρησης.

Στο νέο πρόγραμμα επιδότησης ισχύει ο περιορισμός του κανονισμού De Minimis με όριο τις 100.000 ευρώ.

ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:
Η ίδια συμμετοχή κάθε επενδυτή θα πρέπει να ανέρχεται κατ' ελάχιστον στο 25% του προϋπολογισμού του επενδυτικού έργου.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ:
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων θα ανακοινωθεί με την επίσημη προκήρυξη του προγράμματος.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ:
Οι επιλέξιμες δαπάνες χωρίζονται σε 2 κατηγορίες:
Α. ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 70%
-Κτιριακές εργασίες (ανέγερση / διαμόρφωση) χώρων συνεργείων, στάθμευσης, αποθήκευσης και συντήρησης  
-Εξοπλισμός (μετασκευής οχήματος, φόρτωσης – εκφόρτωσης, συνεργείου συντήρησης και επισκευή, πρατηρίου υγρών καυσίμων)
-Αγορά οικοπέδου
-Δαπάνες για ΑΠΕ και εξοπλισμού εξοικονόμησης ενέργειας
-Αγορά τεχνογνωσίας, λογισμικό, πληροφοριακά συστήματα κλπ.
-Δαπάνες για τη μετεγκατάσταση υφιστάμενων επιχειρήσεων σε ΒΙ.ΠΕ., Βιοτεχνικά Πάρκα. Ενοικίαση οικοπέδου σε περιοχή εκτός ΒΙ.ΠΕ. για περίοδο ενός έτους
-Άϋλες δαπάνες (παρακολούθηση έργου, εκπόνηση μελετών, ISO, ενέργειες προώθησης)
-Για τις νέες (έναρξη μετά την 31/12/2008) και υπό σύσταση επιχειρήσεις, καλύπτονται λειτουργικές δαπάνες (π.χ. ενοίκια, συνδρομές συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης, δαπάνες μισθοδοσίας και ασφαλιστικών εισφορών κλπ.
Β. ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 35% ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ & 25% ΣΤΙΣ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
-Απόκτηση καινούργιων μεταφορικών οχημάτων των οποίων οι προδιαγραφές υπερβαίνουν τα κοινοτικά πρότυπα ή αυξάνουν το βαθμό προστασίας του περιβάλλοντος ελλείψει κοινοτικών προτύπων, με περιβαλλοντική βελτίωση.
-Δαπάνες απασχόλησης πρόσθετου προσωπικού για συνολική διάρκεια 1 έτους εργαζομένων σε μειονεκτική θέση κατά την έννοια του κανονισμού 800/2008.

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που θα υλοποιηθούν μετά την ημερομηνία υποβολής της πρότασης.


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μέσω e-mail :

info@capitalinvest.gr

TradingCenter.org

Σε ποιο κλάδο της Ελληνικής Οικονομίας πιστεύετε ότι πρέπει να στραφεί το ΕΣΠΑ κατά την περίοδο 2012-2015 ?

ΣΤΡΟΦΗ ΕΣΠΑ

POPULAR POSTS

Από το Blogger.