Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2011
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ"

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ:
 Ανενεργό
ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
Οι επιλέξιμες επιχειρήσεις πρέπει να τηρούν τις παρακάτω δύο προϋποθέσεις:
Να έχουν ιδρυθεί τον Ιανουάριο του 2011 και εντεύθεν ή κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης υπαγωγής να μην έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες ίδρυσής τους,
■ Να συμμετέχουν φυσικά πρόσωπα με ποσοστό άνω του 50% του εταιρικού τους κεφαλαίου, τα οποία δεν έχουν υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας τους και ασκούν αποκλειστικά τη διαχείριση της εταιρείας κατέχοντας θέση προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνοντος συμβούλου, διαχειριστή ή αντίστοιχου οργάνου διοίκησης.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
Μεταποιητικός Τομέας
Τουριστικός Τομέας Ίδρυση, Επέκταση και Εκσυγχρονισμός Ξενοδοχειακών Μονάδων τουλάχιστον 3 αστέρων και ειδικές τουριστικές δραστηριότητες
Τομέας Τουρισμού Υγείας και Γηροκομεία
Μεταφορά και Αποθήκευση
Εκδοτικές Δραστηριότητες
Επιστημονική Έρευνα και Ανάπτυξη
Τομέας Κατασκευών (μόνο η Κατασκευή Παράκτιων και Λιμενικών Έργων)
Παροχή Νερού, Επεξεργασία Λυμάτων, Διαχείριση Αποβλήτων
Ορυχεία και Λατομεία
Αγροτικός Τομέας (Γεωργία, Κτηνοτροφία, Αλιεία και Δασοκομία)
Τηλεπικοινωνίες
Κινηματογραφικές, Τηλεοπτικές και Μουσικές εκδόσεις και Πολιτιστικές δραστηριότητες
Δραστηριότητες προγραμματισμού Ηλ. Υπολογιστών και υπηρεσιών πληροφορίας
Επισκευή Ηλ. Υπολογιστών και άλλων ειδών ατομικής/οικιακής χρήσης
Άλλες Επαγγελματικές, Διοικητικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ:   
 35% για τις δαπάνες που πραγματοποιούνται τα τρία πρώτα έτη μετά την ίδρυση της επιχείρησης και 25% για τις δαπάνες που πραγματοποιούνται τα δύο επόμενα έτη για τις περιφέρειες της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας  (το ποσοστά αυτά αυξάνονται κατά 5% σε στα νησιά των παραπάνω Περιφερειών με πληθυσμό μικρότερο των 5.000 κατοίκων).
 25% για τις δαπάνες που πραγματοποιούνται τα τρία πρώτα έτη μετά την ίδρυση της επιχείρησης και 15% για τις δαπάνες που πραγματοποιούνται τα δύο επόμενα έτη για τις περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου, Στερεάς Ελλάδος και Αττικής.

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ:   
Πολύ μικρές επιχειρήσεις, ελάχιστος προϋπολογισμός 100.000 ευρώ
Μικρές επιχειρήσεις, ελάχιστος προϋπολογισμός 150.000 ευρώ

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ:   
Στο ειδικό καθεστώς της Επιχειρηματικότητας των Νέων παρέχεται ενίσχυση υπό τη μορφή επιχορήγησης ή /και της επιδότησης Leasing. Συγκεκριμένα, δίνεται:
i) Επιχορήγηση, που συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών που αφορούν την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία της επιχείρησης ii) Ενίσχυση χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing)

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ:
Σημαντικό στοιχείο του προγράμματος είναι πως δεν ενισχύονται οι δαπάνες παγίων της επένδυσης. Ενισχύονται οι δαπάνες που αφορούν:
α) Την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία της επιχείρησης.
β) Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παραγωγής.
  

Σημαντική Σημείωση
Το πρόγραμμα απαιτεί την τεκμηρίωση της ίδιας συμμετοχής των επενδυτών σε ποσοστό 30% επί του συνολικού ύψους του επενδυτικού σχεδίου καθώς και την τεκμηρίωση της εξασφάλισης της έδρας εγκατάστασης της επένδυσης.


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μέσω e-mail :

info@capitalinvest.gr

TradingCenter.org

Σε ποιο κλάδο της Ελληνικής Οικονομίας πιστεύετε ότι πρέπει να στραφεί το ΕΣΠΑ κατά την περίοδο 2012-2015 ?

ΣΤΡΟΦΗ ΕΣΠΑ

POPULAR POSTS

Από το Blogger.