Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2012


Η Δράση στοχεύει στην ενθάρρυνση των ελληνικών φορέων για συνεργασία στην Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη (ΕΤΑ) με αντίστοιχους φορείς της Κίνας, με την οποία η Ελλάδα έχει συνάψει διμερείς συμφωνία για την έρευνα και την τεχνολογία (ΕΤΑ). Ακολουθούν τα βασικά χαρακτηριστικά του ερευνητικού προγράμματος αλλά και αναλυτικά η επιλεξιμότητα, τα πεδία ενδιαφέροντος και οι στόχοι του προγράμματος.

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ονομασία Προγράμματος: «Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας- Κίνας, 2012-2014»    
Πρώτη ημέρα υποβολής: 17/2/2012
Τελευταία ημέρα υποβολής: 10/4/2012
Αρμόδια Αρχή: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Συνολική δαπάνη: 6.000.000,00 ευρώ
Επιλεξιμότητα: Όλη η Ελληνική Επικράτεια


                                                
                                                                                                                      
ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΕΔΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:


Η  Πράξη εστιάζεται στα ακόλουθα  επιστημονικά πεδία τα οποία ορίστηκαν από κοινού από τις συνεργαζόμενες χώρες:
1) ΑγροΒιοτεχνολογία και Τρόφιμα
2) Υλικά / Χημικά
3) Επιστήμες υγείας με έμφαση στην Βιολογία και Βιοτεχνολογία/ Αξιοποίηση  φυσικών προϊόντων για φαρμακευτικούς σκοπούς
4) Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Εξοικονόμηση Ενέργειας
5) Περιβάλλον (φυσικό και πολιτισμικό)
6) Διαστημική Έρευνα & Τεχνολογία
Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει υποχρεωτικά να εντάσσονται σε ένα από τα έξη προαναφερθέντα επιστημονικά πεδία.   


ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Δικαίωμα υποβολής πρότασης στην παρούσα προκήρυξη για την υλοποίησημεγάλης κλίμακας διακρατικών  Ε&Τ έργων σε θέματα Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε&ΤΑ) έχουν:ελληνικές επιχειρήσεις  ανεξαρτήτως μεγέθους με έδρα την Ελλάδα και  συμπράξεις επιχειρήσεων μεταξύ τους ή/και  με  Ερευνητικούς & Τεχνολογικούς φορείς της χώρας (Πανεπιστήμια, ΑΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα και Εργαστήρια αυτών) και με λοιπούς φορείς. Οι λοιποί φορείς, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, θα συμμετέχουν κυρίως με τη μορφή τελικών χρηστών/ αποδεκτών των προϊόντων/ τεχνολογιών/ υπηρεσιών που θα αναπτυχθούν.


1) Σε κάθε πρόταση  θα πρέπει να συμμετέχει τουλάχιστον μία επιχείρηση από ελληνικής πλευράς η οποία, ανάλογα με τις ανάγκες του έργου, μπορεί να συνεργαστεί με άλλες επιχειρήσεις ή ερευνητικούς φορείς της χώρας της και με ιδιωτικούς ή /και δημόσιους φορείς της συνεργαζόμενης χώρας.

2) Η συμμετοχή ερευνητικών φορέων δεν είναι προαπαιτούμενη για την υποβολή προτάσεων από τις επιχειρήσεις, ωστόσο προτεραιότητα θα δοθεί σε έργα στα οποία υπάρχει συνεργασία με Ερευνητικούς ή/και Τεχνολογικούς φορείς. 

3) Με τον όρο επιχείρηση νοούνται οι επιχειρήσεις με νομική μορφή ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ του ιδιωτικού ή/και του δημόσιου τομέα, τους εμπορικές και παραγωγικές επιχειρήσεις διαφόρων δραστηριοτήτων και κάθε μεγέθους, περιλαμβανομένων των ΜμΕ.


4) Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν κλείσει μία τουλάχιστον ετήσια οικονομική χρήση και να έχουν δημοσιεύσει τον σχετικό ισολογισμό (ή ισοδύναμα οικονομικά στοιχεία).ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Οι στόχοι τους Δράσης αφορούν: 

1) Στη χρηματοδότηση κοινών ερευνητικών και τεχνολογικών έργων στα επιστημονικά πεδία που ορίζουν από κοινού οι δυο χώρες σε κάθε προκήρυξη στη βάση Διμερών Ε&Τους Συμφωνιών. 

2) Στη δημιουργία κοινών ταμείων για την περαιτέρω ενίσχυση των Διμερών Ε&Τους Συμφωνιών και την επέκταση ερευνητικών έργων. 

3) Στην ενίσχυση των πολυμερών συνεργασιών, και 

4) Στην ανάληψη πρωτοβουλίας για την ενίσχυση των δεσμών με ομάδες τρίτων χωρών όπου υπάρχει πολιτικό ή/και οικονομικό ενδιαφέρον, τους οι χώρες τους Νοτιοανατολικής Ευρώπης, οι χώρες τους ΟΣΕΠ (Οικονομική Συνεργασία Ευξείνου Πόντου) και τους Μεσογείου, μέσω και τους χρηματοδότησης φορέων και ομάδων των χωρών αυτών σε προγράμματα Ε&Α εθνικού ενδιαφέροντος.

                                                                                                                               
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Α) Ελληνική πλευρά
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται : 
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ)
Διεύθυνση Διεθνούς Ε&Τ Συνεργασίας, Τμήμα Διακρατικών Σχέσεων

Δρ. Ιφιγένεια Σταμέλου: τηλ. 210-7458097, e-mail: esta@gsrt.gr
κ . Ζωή Σιψή: τηλ. 210-7458171, e-mail: zosi@gsrt.gr 

Β) Κινεζική πλευρά:

Ministry of Science and Technology (MOST) of the People’s Republic of China,
Department of International Cooperation, 15B Fu Xing Road, Beijing, 100862, 
e-mail: 
hzs_ozc@most.cn, Fax:0086 10 58881354                                              

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μέσω e-mail :

info@capitalinvest.gr

TradingCenter.org

Σε ποιο κλάδο της Ελληνικής Οικονομίας πιστεύετε ότι πρέπει να στραφεί το ΕΣΠΑ κατά την περίοδο 2012-2015 ?

ΣΤΡΟΦΗ ΕΣΠΑ

POPULAR POSTS

Από το Blogger.