Παρασκευή, 18 Μαΐου 2012

Το νέο πρόγραμμα επιδότησης ICT4 GROWTH με επίκεντρο την πληροφορική και τις τεχνολογίες επικοινωνιών επιχορηγεί έως και 80% επενδύσεις για την ανάπτυξη και την εμπορική διάθεση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών. Το πρόγραμμα ICT4 είναι προϋπολογισμού 120.000.000 ευρώ, και θα προκηρυχθεί σε 3 εξαμηνιαίους κύκλους. Ο πρώτος κύκλος λήγει στις 8 Ιουνίου 2012.

Δικαιούχοι του προγράμματος ICT4
Στο πρόγραμμα επιδότησης ICT 4 GROWTH, επιλέξιμες θεωρούνται επιχειρήσεις ανεξαρτήτως νομικής μορφής, που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελληνική επικράτεια:
Μεμονωμένες υφιστάμενες επιχειρήσεις
Νεοϊδρυθείσες και υπό σύσταση επιχειρήσεις ιδιωτικού δικαίου
Συμπράξεις υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων


Προϋπολογισμός Επενδυτικών Έργων
Στο πρόγραμμα επιδότησης ICT 4 τα επενδυτικά σχέδια χωρίζονται σε δύο κατηγορίες ανάλογα με το ύψος του προϋπολογισμού:
 Μεσαίου Μεγέθους επενδυτικά σχέδια
Ελάχιστος προϋπολογισμός: 300.000 ευρώ -Μέγιστος προϋπολογισμός 5.000.000 ευρώ
 Επενδυτικά σχέδια Σημαντικού Εύρους
Ελάχιστος προϋπολογισμός: 5.000.000 ευρώ -Μέγιστος προϋπολογισμός: 20.000.000 ευρώ.
Η ίδια συμμετοχή πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον στο 25% του προϋπολογισμού.

Ποσοστά Επιδότησης ICT4
Τα ποσοστά ενίσχυσης ανά κατηγορία ενεργειών έχουν:
από 35% έως 80% για μικρομεσαίες επιχειρήσεις
από 15% έως 65% για μεγάλες επιχειρήσεις

Κλάδοι Ενδιαφέροντος ICT4
Δεν υπάρχουν περιορισμοί αναφορικά με το ειδικό αντικείμενο των επενδυτικών σχεδίων και τους θεματικούς τομείς στους οποίους απευθύνεται. Ενδεικτικά οι υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας δύναται να αφορούν:
Κλάδος Επικοινωνιών
Κλάδος Μεταφορών
Ενέργεια και πράσινη ανάπτυξη (διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κλπ.)
Γεωργία, Αλιεία και Τρόφιμα (ασφάλεια τροφίμων, αυτοματοποιημένη διαχείριση γεωργικών εκμεταλλεύσεων κλπ.)
Τουρισμός, Πολιτισμός και Ψυχαγωγία (Online gaming, virtual tours κλπ.)
Υγεία και Πρόνοια (υποστήριξη ομάδων ηλικιωμένων, τηλεϊατρική κλπ.)

Επιλέξιμες δαπάνες ICT4
Οι δαπάνες που είναι επιλέξιμες σύμφωνα με τον οδηγό του προγράμματος επιδότησης αφορούν:
Δαπάνες προσωπικού για έρευνα και ανάπτυξη
Δαπάνες συμβούλων και εξειδικευμένων εμπειρογνωμόνων
Δαπάνες Προμήθειας Ενσώματων Στοιχείων Ενεργητικού (κτιριακά, εξοπλισμός)
Δαπάνες Προμήθειας Ασώματων (άυλων) Στοιχείων Ενεργητικού (λογισμικό, κλπ)
Δαπάνες απόσβεσης εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί για τη διενέργεια βιομηχανικής έρευνας και ανάπτυξης
Δαπάνες αναλώσιμων υλικών και εφοδίων που θα χρησιμοποιηθεί για τη διενέργεια βιομηχανικής έρευνας και ανάπτυξης
Δαπάνες μεταφοράς/ αγοράς τεχνογνωσίας
Δαπάνες συμμετοχής σε εκθέσεις
Συμπληρωματικά γενικά έξοδα: όπως έξοδα μετακινήσεων και διαμονής σε εκθέσεις και συνέδρια
Η έναρξη της επιλεξιμότητας των δαπανών ξεκινά από την ημερομηνία έγκρισης του επενδυτικού σχεδίου.

Φάσεις Επενδυτικών Σχεδίων ICT4
Η χρηματοδότηση των προτάσεων καλύπτει δύο Φάσεις των επενδυτικών σχεδίων:
Φάση Α: Υποστήριξη της Έρευνας, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης των νέων προϊόντων/ υπηρεσιών (R&D stage)
Φάση Β: Υποστήριξη της εμπορικής διάθεσης των νέων προϊόντων/ υπηρεσιών (commercialization stage).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μέσω e-mail :

info@capitalinvest.gr

TradingCenter.org

Σε ποιο κλάδο της Ελληνικής Οικονομίας πιστεύετε ότι πρέπει να στραφεί το ΕΣΠΑ κατά την περίοδο 2012-2015 ?

ΣΤΡΟΦΗ ΕΣΠΑ

POPULAR POSTS

Από το Blogger.