Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΠΕΠ 2013 (ΕΣΠΑ) ΓΙΑ ΥΠΟ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΤΙΤΛΟΣ:
«Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013»

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ:
Όλη η Ελληνική Επικράτεια

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ:
Πρώτη ημέρα υποβολής: 25/2/2013
Τελευταία ημέρα υποβολής: 25/4/2013
           
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ:
30.000,00 ευρώ έως 300.000,00 ευρώ για τη Μεταποίηση
20.000,00 ευρώ έως 300.000,00 ευρώ για τον Τουρισμό
20.000,00 ευρώ έως 100.000,00 ευρώ για το Εμπόριο / Υπηρεσίες

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ:

Περιφέρεια
Μεσαίες Επιχειρήσεις
Μικρές Επιχειρήσεις
Ανατολική Μακεδονία- Θράκη
50%
60%
Κ. Μακεδονία
40%
50%
Δ. Μακεδονία 
40%
50%
Ήπειρος
50%
60%
Στερεά Ελλάδα
40%
50%
Θεσσαλία
40%
50%
Ιόνια 
40%
50%
Δ. Ελλάδα
50%
60%
Β. Αιγαίο 
40%
50%
Ν. Αιγαίο 
40%
50%
Κρήτη 
40%
50%
Αττική 
40%
50%
Πελοπόννησος
40%
50%
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ:

1.   Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος, σε ποσοστό έως 80% του συνολικού προϋπολογισμού (ανάλογα με την θεματική ενότητα)
2.      Μηχανήματα και Εξοπλισμός
3.      Μεταφορικά Μέσα επαγγελματικής χρήσης, έως 15.000€ (ανάλογα με την θεματική ενότητα)
4.      Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης Ενέργειας
5.      Δικαιώματα Τεχνογνωσίας, σε ποσοστό έως 20% του συνολικού προϋπολογισμού
6.      Λογισμικό, έως 30.000€ (ανάλογα με την θεματική ενότητα)
7.      Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, έως 6.000€
8.      Προβολή - Προώθηση,  έως 30.000€ (ανάλογα με την θεματική ενότητα)
9.      Αμοιβές Συμβούλων, έως 10.000€

1
+     Επιπλέον Λειτουργικές Δαπάνες μόνο για τις νέες- υπό σύσταση μικρές επιχειρήσεις


ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ:

Υφιστάμενες Επιχειρήσεις:

1. να μην εμπίπτουν στα κριτήρια διαχωρισμού πράξεων των Ταμείων με το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΑ (Παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος Οδηγού)
2. να υλοποιήσουν το επενδυτικό σχέδιο σε έναν ή περισσότερους επιλέξιμους ΚΑΔ της ίδιας Θεματικής Ενότητας
3. να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης 
4. να είναι εγκατεστημένες και να έχουν καταστατική έδρα στην Ελληνική επικράτεια
να είναι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
5. να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση,
6. να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης
7. να λειτουργούν νόμιμα
8. να μην είναι προβληματικές επιχειρήσεις
9. να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων: ατομική επιχείρηση, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., Ι.Κ.Ε. και να τηρούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
10. να υποβάλλουν στα επενδυτικά σχέδιά τους δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
11. να δεσμευτούν ότι τα επενδυτικά τους σχέδια δεν έχουν υποβληθεί για ένταξη και δεν θα υποβληθούν σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
12. να υποβάλλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.

Νέες - Υπό σύσταση Επιχειρήσεις:

1. να μην εμπίπτουν ή να δεσμεύονται ότι δεν θα εμπίπτουν στα κριτήρια διαχωρισμού πράξεων των Ταμείων με το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΑ (βλ. Παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος Οδηγού)
2. να υλοποιήσουν το επενδυτικό σχέδιο σε έναν ή περισσότερους επιλέξιμους ΚΑΔ της ίδιας Θεματικής Ενότητας
3. οι νέες επιχειρήσεις να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης, ή, οι υπό σύσταση επιχειρήσεις, να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την πρώτη εκταμίευση επιχορήγησης
4. να είναι εγκατεστημένες ή να προτίθενται να εγκατασταθούν στην Ελληνική επικράτεια
5. να λειτουργούν νόμιμα, δηλαδή να έχουν την κατά περίπτωση εν ισχύ άδεια λειτουργίας ή την υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα αίτηση έκδοσης/ανανέωσης αυτής ή πιστοποιητικό από το αρμόδιο Επιμελητήριο σε περίπτωση που βάσει νόμου δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας.
6. να λειτουργούν ή να προτίθενται να λειτουργήσουν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων: ατομική επιχείρηση, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., Ι.Κ.Ε
7. να μην βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση (μόνο για τις νέες επιχειρήσεις)
8. να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης (μόνο για τις νέες επιχειρήσεις)
9. να υποβάλλουν στα επενδυτικά σχέδιά τους δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
10. να δεσμευτούν ότι τα επενδυτικά σχέδια δεν έχουν υποβληθεί για ένταξη και δεν θα υποβληθούν σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους

» Διαβάστε Περισσότερα στο Capitalinvest

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την προετοιμασία επενδυτικού φακέλου από την ITS


•ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΠΕΠ 2013 (ΕΣΠΑ) ΓΙΑ ΥΠΟ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Epidotisis.Blogspot.com (2013)

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μέσω e-mail :

info@capitalinvest.gr

TradingCenter.org

Σε ποιο κλάδο της Ελληνικής Οικονομίας πιστεύετε ότι πρέπει να στραφεί το ΕΣΠΑ κατά την περίοδο 2012-2015 ?

ΣΤΡΟΦΗ ΕΣΠΑ

POPULAR POSTS

Από το Blogger.