Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου 2013

ICT4GROWTH 2013

- Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων Ανάπτυξης-Παροχής Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας


Bασικός σκοπός της είναι η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εμπορική διάθεση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, που αφορούν ή βασίζονται σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Σημαντική καινοτομία της δράσης ICT4GROWTH είναι ότι το τελικό ποσό της χορηγούμενης ενίσχυσης θα συνδέεται με ποσοτικούς στόχους, όπως η αύξηση της απασχόλησης και η εξαγωγική δραστηριότητα. Η υλοποίηση των επενδύσεων θα γίνεται σε δύο διακριτές φάσεις: η πρώτη φάση των επενδύσεων θα αφορά την υποστήριξη της Έρευνας, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης των νέων προϊόντων/ υπηρεσιών (R&D stage), η δεύτερη φάση την υποστήριξη της εμπορικής διάθεσης των νέων προϊόντων/ υπηρεσιών (commercialization stage).


1 Επιλέξιμες Επιχειρήσεις


A. Υφιστάμενες Μεμονωμένες Μικρές, Μεσαίες ή Μεγάλες,
B. Νεοϊδρυθείσες και υπό σύσταση επιχειρήσεις ιδιωτικού δικαίου
Γ. Συμπράξεις Επιχειρήσεων,
Οι ανωτέρω επιχειρήσεις είναι ανεξαρτήτως νομικής μορφής οι οποίες δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελληνική επικράτεια

2. Προϋπολογισμοί Επενδυτικών Σχεδίων

Α. Μεσαίου μεγέθους επενδυτικά σχέδια (300.000€-5.000.000€)
Β. Επενδυτικά Σχέδια Σημαντικού Εύρους (5.000.000€-20.0000.000€ που χωροθετούνται εκτός Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας).

3. Ποσοστά Επιχορήγησης

Τα ποσοστά επιχορηγήσης διαφοροποιούνται ανάλογα με την κατανομή του προυπολογισμού στις επιλέξιμες δαπάνες. Δύναται σε μεμονωμένη ενέργεια το πσοσοτό επιχορήγησης να ανέλθει στο 70% και για τη σύμπραξη στο 80%.


4. Ενδεικτικές θεματικές της παρούσας δράσης είναι οι εξής:
 1. Ενέργεια και πράσινη ανάπτυξη
 2. Γεωργία, Αλιεία και Τρόφιμα
 3. Τουρισμός, Πολιτισμός και Ψυχαγωγία
 4. Υγεία και Πρόνοια
 5. Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
 6. Μεταφορές
 7. Νέα παγκόσμια αγορά του Internet

Οι υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο της δράσης ICT4GROWTH θα πρέπει να αξιοποιούν νέες τεχνολογίες αιχμής, διαφορετικά μέσα και κατά το δυνατόν περισσότερους τρόπους διάθεσης, όπως:
Virtualization (Servers, Storage, Networks, Apps, Desktops)
 1. Cloud Computing
 2. Energy Efficiency & Monitoring (IT efficiency & reuse, reduce of energy consumption)
 3. Unified Communications (Technology issues: Mobile platforms / Integration of corporate and social media streams, Organizational issues)
 4. Big Data (Unstructured Data, Duplication of Data, Storage – thin provisioning, Security, Backup – Storage Resource Management, Compression etc.)
 5. Grid Technology
 6. Web 2.0
 7. Internet of Things
 8. Open platforms & Open Source software and applications
 9. Social Networks and business
 10. Media / digital marketing
 11. Mobile services – smart devices and applications evolution
 12. Location based services / GIS

ICT4GROWTH - Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων Ανάπτυξης-Παροχής Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας

Υποβολές 14/1/2013-18/2/2013

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μέσω e-mail :

info@capitalinvest.gr

TradingCenter.org

Σε ποιο κλάδο της Ελληνικής Οικονομίας πιστεύετε ότι πρέπει να στραφεί το ΕΣΠΑ κατά την περίοδο 2012-2015 ?

ΣΤΡΟΦΗ ΕΣΠΑ

POPULAR POSTS

Από το Blogger.