Σάββατο, 28 Μαΐου 2011
Αναμένεται μέσα στο καλοκαίρι του 2011 να ανοίξει το πρόγραμμα επιχορήγησης Digi Value που αφορά επενδύσεις  καινοτόμων υπηρεσιών από νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις.

 Η Δράση εντάσσεται στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής και χρηματοδοτείται από πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» (ΕΣΠΑ 2007 – 2013).

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν νέες και φιστάμενες  πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις που θέλουν να υποβάλουν επενδυτικά σχέδια με θέμα την προσφορά υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας. 

Οι υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας αφορούν σε τομείς όπως: Υγεία, Εκπαίδευση, Επιχειρηματικότητα, Διαφήμιση, Επικοινωνία, Πολιτισμό, Ψυχαγωγία, Τουρισμό, Περιβάλλον, Μεταφορές, Κοινωνική Δικτύωση και άλλοι.

Ποσοστό επιχορήγησης
Το ποσοστό επιχορήγησης θα κυμαίνεται από 15% έως και 60% ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιοχή υλοποίησης της επένδυσης.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
  • Από 300.000 ευρώ έως 3 εκ. ευρώ για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις
  • Από 1 εκ. ευρώ έως 5 εκ. ευρώ για Μεγάλες Επιχειρήσεις.
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ:
Τα επενδυτικά σχέδια πρέπει να αφορούν σε καινοτόμες υπηρεσίες είτε Β2C είτε B2B. Οι υπηρεσίες πρέπει να αξιοποιούν νέες τεχνολογίες αιχμής και να αξιοποιούν διαφορετικά μέσα και κατά το δυνατόν περισσότερους τρόπους διάθεσης (πχ Web, mobile και Web-ΤV).

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Επιλέξιμες δαπάνες στο πρόγραμμα αποτελούν:
1) Κόστος απόκτησης ή χρήσης ενσώματων και άυλων στοιχείων ενεργητικού (εξοπλισμός, λογισμικό, τεχνογνωσία) που δεν αποτελούν λειτουργικές δαπάνες.
2) Μισθολογικό κόστος δημιουργούμενων θέσεων απασχόλησης (για περίοδο 2 ετών).
3) Συμβουλευτικές υπηρεσίες καθώς και συμμετοχή σε εκθέσεις (μόνο για ΜΜΕ).

Προθεσμία υποβολής Επενδυτικών Προτάσεων 
Αναμένεται να ανακοινωθεί σύντομα .

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μέσω e-mail :

info@capitalinvest.gr

TradingCenter.org

Σε ποιο κλάδο της Ελληνικής Οικονομίας πιστεύετε ότι πρέπει να στραφεί το ΕΣΠΑ κατά την περίοδο 2012-2015 ?

ΣΤΡΟΦΗ ΕΣΠΑ

POPULAR POSTS

Από το Blogger.